Елементи: Периодниот Систем
Elements: The Periodic Table
Периоден Систем
Periodic Table
Дома
Home
Спореди
Compare
Поставки
Settings
Лист
List
Преведи
Translate
Преведување
Translation
За
About
Генерално
General
Верзија
Version
Направено од Naveen CS
Developed by Naveen CS
Кредити
Credits
Побарај
Search
Помогни да ја преведеш оваа апликација во твојот јазик
Help translate this app to your language
Јазик
Language
Подржени јазици
Supported Languages
Јазик на системот
System Language
Ви се молиме рестартирајте ја апликацијата за да го сменете јазикот
Please restart the app to switch language
Политиси за приватност
Privacy Policy
Оваа апликација не збира и зачувува дата на корисникот
This app does not collect or store any user data
Никој елемент не се совпаѓа со вашето пребаруванје
No elements match your search
Резултати за
Results for
Елемент
element
Елементи
elements
Дај мислење
Rate
Контактирај не
Contact us
Подобри
Upgrade
Подобри за повеке функции
Upgrade for extra features
Карактеристики
Features
Дали ви се допаѓа апликацијата
Enjoying the app?
Ние би сакале да ја оцените нашата апликација со 5 ѕвезди
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Испрати
Send
Испратете повратни информации
Send Feedback
Ви се молиме купите подобрување за да ги добиете наведените функции
Please purchase the upgrade to get the below features
Отстрани реклами
Remove all ads
Постави позадина
Set the background
Погледете детални информации за изотопи
View detailed information on isotopes
Погледни повеќе слики за секој елемент
View more images for each element
Подесирај го изгледот на периодниот систем
Customize the appearance of the periodic table
Подеси ги кратенките за навигација
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Можно со подобрување
* Available with the upgrade
Кажете ни за вашето искуство и кажете ни како да подобриме
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Затвори
Close
Оклучено
On
Исклучено
Off
Кредити на слика
Image Credits
Дескрипција на верзија
Version Notes
Тема
Theme
Светло
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.