Темно
Dark
Позадина
Background
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Use my Windows accent color
Принтено
Printables
Превземи
Download
Откриено
Discovered
п.н.е.
BC
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Визуално убаво обоена табела
Visually pleasing color coded table
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Simple fluid design and has lots of details
Детална дескрипција за секое тело
Detailed description for each element
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
View the list of all elements in the alphabetical order
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Electron shell diagram and image for each element
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Compare the properties of 2 elements
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Детални информации за главните изотопи
Detailed information on major isotopes
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Links to informative websites for further study
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Works offline, no internet connection required
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
Interactive periodic table of the chemical elements
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Група
Group
Периода
Period
блок
Block
Продавница
Store
Слика
Image
Повеке слики
More Images
Карактеристики
Properties
Примени
Applications
Историја
History
Општи Својства
General Properties
Физички Својства
Physical Properties
Атомски Својства
Atomic Properties
Главни примени
Main Applications
Важни линкови
Important Links
Изглед
Appearance
Кратенка / Скратен пат
Shortcuts
Предлози
Suggestions
Повеќе
More
Стил
Style
Веб-локација
Website
Ширина на табелата
Table Width
Подреди по број
Sort by number
Подреди по име
Sort by name
Подреди по симбол
Sort by symbol
Име
Name
Симбол
Symbol
Атомски број
Atomic Number
Атомска тежина
Atomic Weight
Масен број
Mass Number

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.