Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Da palavra grega "hydro" (água), e "genes" (forma)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Da palavra grega "helios", o sol
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Da palavra grega "lithos", pedra
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Da palavra grega "beryllos", berilo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.