Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.