Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.