Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Z řeckého slova "helios", slunce
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Z řeckého slova "lithos", kámen
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Z řeckého slova "beryllos", beryl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.