Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Du grec "hydro genès", créateur d'eau
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Du grec "hélios" qui signifie soleil
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Du grec "lithos", pierre, par référence à son origine minérale
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Le nom provient du grec "beryllos"

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.