Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Dari kata Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Dari kata Yunani "helios", (matahari)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Dari kata Yunani "lithos", (batu)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Dari kata Yunani "berylios", (beril)

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.