Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Dalle parole greche "hydro" (acqua) e "genes" (fatto)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Il nome deriva dal greco "elios" e significa sole
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Il nome deriva dal greco "lithos", pietra
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Dalla parola greca "beryllos", berillo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.