Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Od grčke riječi "helios", Sunce
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Od grčke riječi "lithos", kamen
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Od grčke riječi "berylios", beril

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.