Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Z Gréckeho slova "hydro" (voda) a "genes" (formujúci)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Z Gréckeho slova "helios" (slnko)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Z Gréckeho slova "lithos" (kameň)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Z Gréckeho slova "beryllos" (beryl)

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.