Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
From the Greek word "helios", the sun
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
From the Greek word "lithos", stone
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
From the Greek word "beryllos", beryl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.