Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
De las palabras griegas "hydor" (que significa agua) y "gennao" (engendrador), significando formador de agua
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Proviene del griego "helios", el sol
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
De la palabra griega "lithos" que significa piedra
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
De la palabra griega "béryllos" que derivó en el nombre de "berilo" para el mineral

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.