Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Daripada perkataan Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Daripada perkataan Yunani "helios", matahari
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Daripada perkataan Yunani "lithos", batu
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Daripada perkataan Yunani "beryllos", beril

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.