Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
A görög "hydro" (víz) és a "genes" (képez) szavakból
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
A görög "helois", Nap szóból
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
A görög "lithos", szikla szóból
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
A görög "beryllos", elsápad szóból

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.