از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
От греческих слов "гидро" (вода) и "генез" (формирование)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
От греческого слова "гелиос" - солнце
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
От греческого слова "литос", камень
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
От греческого слова "бериллос", берилл
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
От арабского слова "Бурак", персидского "Бура"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
От латинского слова "карбо" уголь
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
От латинского слова "нитриум", греческого "нитрон" - пищевая сода, и "генез" - формирование
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
От греческого слова "оксис" - кислота, и "генез" - формирование
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
От латинского и французского слов "флури" - поток
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
От греческого слова "неос" - новый
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
От английского слова "сода" и среднелатинского "соданиум" - лекарство от головной боли
از طباشیر منطقه ای در تسالی
От слова "Магнезия" - название района в Тессалии
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
От латинского слова "алумен" - квасцы
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
От латинского слова "силекс" - песок
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
От греческого слова "фосфорос" - светоносный; старое название планеты Венера при появлении до восхода солнца
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Известен древним, упоминается в Книге Бытия как сера
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
От греческого слова "хлоро" - жёлто-зелёный
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
От греческого слова "аргос" - неактивный
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
От английского слова "поташ" - горшок с пеплом, латинского "калиум" и арабского "кали" "алькали"
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
От латинского слова "калькс" - лайм
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
От латинского слова "Скандия" - Скандинавия
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
От латинского слова "титанс" - первые сыновья Земли (греческая мифология)
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Назван в честь скандинавских богов Ванадис
از زبان یونانی'کروما': رنگی
От греческого слова "хрома" - цвет
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
От латинского слова "магнез" - магнит; от магнитных свойств пиролюзита
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
От латинского слова "феррум"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
С Немецкого слова "Kobalt", гоблин или злой дух; также с Греческого "Cobalos", шахта
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
От немецкого слова «Никель» — озорник, дух гор, который «подбрасывал» искателям меди минерал красного цвета, похожий на медную руду
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
От латинского слова "купрум", с острова Кипр
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
От немецкого слова "цинк", неизвестного происхождения
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
Элемент назван в честь Франции, по её латинскому названию - Галлия (Gallia)
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
Название дано в честь Германии
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
От латинского слова "арсеникум", греческое - "арсеникон"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
От греческого слова "селен", с Луны

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.