از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
아랍어로 붕사를 뜻하는 'Buraq'과 페르시아어 'Burah'에서 유래되었다.
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
라틴어로 목탄을 뜻하는 'carbo'에서 유래되었다.
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
초석 뜻하는 라틴어 'nitrum'과 그리스어 'Nitron' 그리고 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
그리스어로 산을 뜻하는 'oxys'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
라틴어와 프랑스어로 흐르다를 뜻하는 'fluere'에서 유래되었다.
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
그리스어로 새로움을 뜻하는 'neos'에서 유래되었다.
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
영어 'soda'와 중세 라틴에서 두통약을 뜻하던 'sodanum'에서 유래되었다.
از طباشیر منطقه ای در تسالی
그리스의 테살리아 마그네시아 지역의 'Magnesia'에서 유래되었다.
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
라틴어로 명반을 뜻하는 'alumen'에서 유래되었다.
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
라틴어로 부싯돌을 뜻하는 'silex'에서 유래되었다.
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
일출 전 나타나는 금성의 옛 이름인 '등대지기(light bearing)'를 뜻하는 그리스어 'phosphoros'에서 유래되었다.
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
고대에 알려진 바로, 창세기에서 유황을 뜻한다.
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
그리스어로 황록색을 뜻하는 'chloro'에서 유래되었다.
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
그리스어로 게으름뱅이를 뜻하는 'argos'에서 유래되었다.
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
영어로 잿물을 뜻하는 'potash'와 알칼리를 뜻하는 라틴어 'kalium', 아라비아어 'qali'에서 유래되었다.
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
라틴어로 석회를 뜻하는 'calx'에서 유래되었다.
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
원소가 발견된 스칸디나비아 지역의 라틴어인 'Scandia'에서 유래되었다.
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
그리스 신화의 원조 신 티탄의 라틴어 'titans'에서 유래되었다.
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
스칸디나비아의 여신 'Vanadis'(바나디스)의 이름을 따서 바나듐이라고 명명했다.
از زبان یونانی'کروما': رنگی
그리스어로 색을 뜻하는 'chroma'에서 유래되었다.
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
연망가니즈석의 자기적 성질 중 자석을 뜻하는 라틴어 'magnes'에서 유래되었다.
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
라틴어 'ferrum'에서 유래되었다.
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
악귀를 뜻하는 독일어 'Kobald'와 광산을 뜻하는 그리스어 'cobalos'에서 유래되었다.
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
독일어로 사탄을 뜻하는 'Nickel'과 구리의 옛 별명이었던 'kupfernickel'에서 유래되었다.
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
구리의 주 생산지인 키프로스의 라틴어 'cuprum'에서 유래되었다.
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
기원이 불분명한 독일어 'Zink'에서 유래되었다.
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
라틴어로 프랑스를 뜻하는 'Gallia'와 수탉을 뜻하는 'gallus'에서 유래되었다.
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
라틴어로 독일을 뜻하는 'Germania'에서 유래되었다.
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
노란 분말을 뜻하는 그리스어 'arsenikon'와 라틴어 'arsenicum'에서 유래되었다.
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
그리스어로 달을 뜻하는 'Selene'에서 유래되었다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.