از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
名前の由来は、 ギリシャ語の "hydro" (水) と、 "genes" (成形) を合わせた言葉です
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
名前の由来は、ギリシャ語の "helios" (太陽) からきた言葉です
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
名前の由来は、ギリシャ語の "lithos" (石) からきた言葉です
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
名前の由来は、 ギリシャ語の "beryllos" (緑柱石) です。
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
英名の由来は、アラビア語の "Buraq" 若しくは、ペルシャ語の "Burah" からきた言葉です。 和名の由来は、中国 で10世紀の「日華本草」にペルシャ語の音写としてホウ砂のことを中国語で「蓬砂」とした記述をし、14世紀には日本に伝来して「硼砂」と記されているため、硼(ホウ)素 になった。
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
名前の由来は、ラテン語の "carbo" (木炭) からきた言葉です。
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
ラテン語の「nitrum」、ギリシャ語の「Nitron」、ネイティブソーダから。 と「遺伝子」、形成
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
名前の由来は、ギリシャ語の "oxys" (酸) と "genes" (成形) を合わせた言葉です。
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
No translations found
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
名前の由来は、ギリシャ語の "neos" (新しい) からきた言葉です。
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
No translations found
از طباشیر منطقه ای در تسالی
No translations found
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
名前の由来は、ラテン語の "alumen" (明礬) からきた言葉です。
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
言葉の由来は、ラテン語の "silex" (珪石,火打石) からきた言葉です。
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
No translations found
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
No translations found
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
No translations found
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
No translations found
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
No translations found
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
No translations found
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
No translations found
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
No translations found
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
No translations found
از زبان یونانی'کروما': رنگی
No translations found
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
No translations found
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
No translations found
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
No translations found
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
No translations found
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
No translations found
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
No translations found
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
No translations found
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.