از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Dari kata Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Dari kata Yunani "helios", (matahari)
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Dari kata Yunani "lithos", (batu)
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Dari kata Yunani "berylios", (beril)
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Dari kata Arab "Buraq" dan kata Persia "Burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Dari kata Latin "carbo", arang
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Dari kata Latin "nitrum", bahasa Yunani "Nitron", soda asli; dan "gen", membentuk
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Dari kata Yunani "oxys", asam, dan "genes", membentuk
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Dari bahasa Latin dan Prancis "fluere", fluks atau aliran
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Dari kata Yunani "neos", baru
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Dari kata bahasa Inggris, "soda"; dan dari bahasa Latin Abad Pertengahan, "sodanum": obat sakit kepala
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Dari Magnesia, sebuah nama distrik di Thessaly
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Dari kata Latin "alumen", tawas
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Dari kata Latin "silex", artinya silika atau batu api
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
dari bahasa Yunani "phosphoros", pembawa cahaya; nama lama untuk planet Venus yang muncul sebelum matahari terbit
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
No translations found
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
dari bahasa Yunani "chloro', kuning kehijauan
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
dari bahasa Yunani "argos', tidak aktif
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
dari bahasa Inggris, "potash" - tempat abu; bahasa Latin "kalium", bahasa Arab "qali", alkali
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
dari bahasa Latin "calx", batu kapur
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
dari bahasa Latin "Scandia", Skandinavia
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
dari bahasa Lation "titans", putra pertama Bumi (gaia) dalam mitologi Yunani
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
dinamakan dari nama Dewi Skandinavia, Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
dari bahasa Yunani "chroma", warna
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
dari bahasa Latin "magnes", magnet, diambil dari sifat magnetik pirolusit
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
dari bahasa Latin "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
dari bahasa Jerman "Kobald", goblin atau roh jahat; juga dari bahasa Yunani "cobalos"
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
No translations found
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
No translations found
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
No translations found
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
No translations found
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.