از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Du grec "hydro genès", créateur d'eau
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Du grec "hélios" qui signifie soleil
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Du grec "lithos", pierre, par référence à son origine minérale
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Le nom provient du grec "beryllos"
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
De l'arabe "bawraq" ou du persan "burah", blanc
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Du latin "carbo", charbon, en lien avec sa provenance
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Du latin "nitro", soude et "gen", né
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Du grec "oxys", vif et "gen", né
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Du latin "fluere", écoulement
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Du grec "néos", nouveau
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
De l'arabe "sod" ou "souwad", plante contenant beaucoup de carbonate de sodium
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Emprunté au latin médiéval magnésia, pierre de magnésie, province d'Asie mineur
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Du latin "alumen", signifiant amer
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Du latin "silex", roche siliceuse très dure essentiellement formé de dioxyde de silicium
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
Emprunté au grec "phôs", la lumière et "phoros", porter
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Le soufre vient de la racine indo-européenne "suelf" ou "swel", signifiant brûler sous forme de feu qui couve
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
Emprunté au grec "khlôros", vert en lien avec la couleur de ce corps
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Du grec "argos" neutre ou inactif
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
De l'anglais "potash", symbole tiré du latin "kalium"
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Le calcium vient du latin "calx", chaux
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
Du latin "Scandia" Scandinavie
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
D'après le nom des Titans de la mythologie grecque, premiers fils de la terre
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
D'après le nom de Vanadis, déesse de la mythologie scandinave
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Le nom dérive du mot grec "chroma" qui signifie couleur
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
Du grec "magnes", aimant, en lien avec les propriétés magnétiques de la pyrolysite
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
Du latin "ira", la colère en relation à la force de ce métal
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
Du grec "kobolos", lutin
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
D'après l'allemand "nickel", lutin ou diable
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
Du latin "cuprum" qui est dérivé du grec Kyprion, en référence aux gisements de Chypre
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
Le nom dérive du mot "Zinke" en ancien allemand, ce qui signifie pointe acérée ou dent
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
Le nom gallium dérive de "Gallia", le nom latin pour France
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
Du latin Germania, Germanie
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
Du grec "arsenikon" vaillant ou hardi, à cause de son action sur les autres métaux
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
Du grec "séléne", lune

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.