از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
De las palabras griegas "hydor" (que significa agua) y "gennao" (engendrador), significando formador de agua
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Proviene del griego "helios", el sol
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
De la palabra griega "lithos" que significa piedra
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
De la palabra griega "béryllos" que derivó en el nombre de "berilo" para el mineral
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
De la palabra árabe "buraq" o del persa "burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
De la palabra latina "carbo", que significaba carbón
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
De las palabras griegas "nitron" (nitrato) y "geno" (generador). Significando formador de nitratos.
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Del griego "oxys" (ácidos) y "gennao" (generador)
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
De la palabra latina "fluere", que significa fluir
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
De la palabra griega "neon" que significa nuevo
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
De la palabra inglesa "soda" que significa sosa
از طباشیر منطقه ای در تسالی
De la palabra griega Magnesia, distrito de la región de Tesalia en Grecia
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
De la palabra latina "alumen" significando alumbre
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
El nombre "silicio" deriva del latín silex (pedernal)
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
De la palabra griega "phosphoros" que significa portador de luz
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
La palabra "azufre" se supone derivada de un vocablo sánscrito sulvere
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
De la palabra griega "chloros", que significa verde pálido
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
De la palabra griega "argos" que significa inactivo
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
De la palabra inglesa "potash", cenizas de vegetal; Como símbolo para el potasio se toma la primera letra de la palabra latina "kalium"
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
La palabra "calcio" deriva del latín "calx", que significaba cal
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
De la palabra latina "Scandia" que significaba Escandinavia
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
Por los Titanes, hijos de Urano (el cielo) y gea (la tierra)
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
El nombre fue dado en honor de la diosa escandinava Vanadis (Diosa de la belleza)
از زبان یونانی'کروما': رنگی
De la palabra griega "chroma", que significa color
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
De la palabra latina "magnes", magnético
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
De la palabra latina "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
De la palabra alemana "kobald", nombre de un malévolo espíritu de la tierra de las leyendas alemanas
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
De la palabra alemana "kupfernickel", nombre puesto por los mineros y que significaba el diablo del cobre (falso cobre)
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
De la palabra latina "cuprum", nombre dado a la isla de Chipre
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
De la palabra alemana "zinke" (punta aguda) por la forma que adoptaba al depositarse en los altos hornos
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
De la palabra latina "Gallia" que significaba Francia
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
De la palabra latina "Germania", que significaba Alemania
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
De la palabra griega "arsenikon"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
De la palabra griega "selene" que significa luna

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.