از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Aus dem Arabischen "Buraq", Persisch "Burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Aus dem Lateinischen "carbo" (Holzkohle)
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
No translations found
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Aus dem Griechischen "oxys" (Säure) und "genes" (Bildung)
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Aus dem Lateinischen und Französischen "fluere" (Fließen oder Fluss)
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Aus dem Griechischen "neos" (neu)
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Aus dem englischen Wort "Soda"; Mittelalterliches Latein, "Sodanum": ein Mittel gegen Kopfschmerzen
از طباشیر منطقه ای در تسالی
No translations found
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Aus dem Lateinischen "alumen" (alaune)
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
No translations found
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
No translations found
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
No translations found
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
No translations found
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Aus dem Griechischen "argos" (inaktiv)
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
No translations found
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Aus dem Lateinischen "calx" (Limette)
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
Aus dem Lateinischen "Scandia" (Skandinavien)
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
No translations found
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Benannt nach der skandinavischen Göttin Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Aus dem Griechischen "chroma" (Farbe)
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
No translations found
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
Aus dem Lateinischen "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
No translations found
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
Aus dem Lateinischen "cuprum", von den Inseln Zyperns
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
No translations found
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
Aus dem Lateinischen "Germania" (Deutschland)
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
Aus dem Lateinischen "arsenicum", Griechisch "arsenikon"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
Aus dem Griechischen "Selene" (Mond)

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.