از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Z řeckého slova "helios", slunce
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Z řeckého slova "lithos", kámen
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Z řeckého slova "beryllos", beryl
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Z latinského slova "carbo", uhlík
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Z řeckého slova "neos", nový
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Z Magnesia, okres v Thessaly
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Z latinského slova "alumen", kamenec
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Označováno v Genesis jako brimstone
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Z řeckého slova "argos", neaktivní
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Z latinského "calx", limetka
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Po skandinávské bohyni, Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Z řeckého slova "chroma", barva
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
Z latinského "magnes", magnet, kvůli magnetickým vlastnostem pyrolusitu
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
Z latinského slova "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
No translations found
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
Z německého slova "Zink", neznámého původu
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
No translations found
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
No translations found
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.