از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
De la Greka vorto "hydro" (akvo), kaj "genes" (formi)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
De la Greka vorto "helios", la suno
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
De la Greka vorto "lithos", ŝtono
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
De la Greka vorto "beryllos", berilo
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
De la Araba vorto "buraq", Persa vorto "burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
De la Latina vorto "carbo", lignokarbo
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
De la Latina vorto "nitrum", Greka vorto "nitron", indiĝena sodo; kaj "genes", formi
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
De la Greka vorto "oxys", acida, kaj "genes", formi
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
De la Latina kaj Franca vorto "fluere", fluo
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
De la Greka vorto "neos", nova
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
De la Angla vorto "soda", sodo; Mezepoka Latina vorto "sodanum", kapdolora rimedo
از طباشیر منطقه ای در تسالی
De Magnezio, distrikto en Tesalio
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
De la Latina vorto "alumen", aluno
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
De la Latina vorto "silex", siliko
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
De la Greka vorto "phosphoros", koloro de Marso antaŭ sunleviĝo
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Konita de la antikvuloj; referite en Genezo kiel sulfuro
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
De la Greka vorto "chloro", verde flava
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
De la Greka vorto "argos", neaktiva
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
De la Angla vorto "potash", poto cindroj; Latina vorto "kalium", Araba vorto "qali", alkalo
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
De la Latina vorto "calx", kalko
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
De la Latina vorto "Scandia", Skandinavio
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
De la Latina vorto "titans", la unuaj filoj de la Tero, Greka mitologio
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Nomite laŭ Skandinava diino, Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
De la Greka vorto "chroma", koloro
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
De la Latina vorto "magnes", magneto, de magnetaj ecoj de piroluzito
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
No translations found
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
No translations found
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
No translations found
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
No translations found
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
No translations found
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
No translations found
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.