از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
From the Greek word "helios", the sun
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
From the Greek word "lithos", stone
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
From the Greek word "beryllos", beryl
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
From the Latin word "carbo", charcoal
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
From the Latin and French "fluere", flow or flux
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
From the Greek word "neos", new
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
از طباشیر منطقه ای در تسالی
From Magnesia, district in Thessaly
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
From the Latin word "alumen", alum
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
From the Latin word "silex", silicis, flint
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
From the Greek word "chloro", greenish yellow
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
From the Greek "argos", inactive
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
From the Latin word "calx", lime
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
From the Latin word "Scandia", Scandinavia
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
From the Latin "titans", the first sons of the Earth, Greek mythology
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
From the Greek word "chroma", color
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
From the Latin word "magnes", magnet, from magnetic properties of pyrolusite
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
From the Latin word "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
From the German word "Kobald", goblin or evil spirit; also from the Greek "cobalos", mine
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
From the German word "Nickel" (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
From the Latin word "cuprum", from the island of Cyprus
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
From the German word "Zink", of obscure origin
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
From the Latin word "Gallia", France; also from Latin, "gallus", a translation of Lecoq, a cock
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
From the Latin word "Germania", Germany
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
From the Latin word "arsenicum", Greek "arsenikon"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
From the Greek word "Selene", moon

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.