از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Від грецького слова "гідро" (вода), і "гени" (формування)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Від грецького слова "Геліос", сонце
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Від грецького слова "Lithos", камінь
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Від грецького слова "beryllos", берилу
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
No translations found
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
No translations found
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
No translations found
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
No translations found
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
No translations found
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
No translations found
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
No translations found
از طباشیر منطقه ای در تسالی
No translations found
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
No translations found
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
No translations found
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
No translations found
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
No translations found
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
No translations found
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
No translations found
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
No translations found
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
No translations found
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
No translations found
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
No translations found
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
No translations found
از زبان یونانی'کروما': رنگی
No translations found
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
No translations found
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
No translations found
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
No translations found
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
No translations found
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
No translations found
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
No translations found
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
No translations found
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.