از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Din cuvântul grecesc "neos", nou
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Din Magnesia, regiune în Tesalia
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Din cuvântul latin "alumen", alaun
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Din greacă "argos", inactiv
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
Din cuvântul latin "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
Din cuvântul latin "Germania", Germania
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
Din cuvântul grecesc "Selene", lună

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.