Tối
Scuro
Nền
Sfondo
Sử dụng màu nền Windows
Usa il mio colore di Windows
In ấn
Stampabili
Tải xuống
Download
Đẵ được khám phá
Scoperto
TCN
BC
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Confronta le proprietà di 2 elementi
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Link a siti esterni per approfondimenti
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Nhóm
Gruppo
Chu kỳ
Periodo
Phân lớp
Blocco
Cửa hàng
Negozio
Hình ảnh
Immagine
Thêm nhiều ảnh
Altre immagini
Các tính chất
Proprietà
Ứng dụng
Applicazioni
Lịch sử
Storia
Tính Chất Chung
Proprietà Generali
Tính Chất Vật Lý
Proprietà Fisiche
Tính Chất Nguyên Tử
Proprietà Atomiche
Tính Chất chính
Applicazioni Principali
Liên Kết Ngoài
Link Importanti
Xuất hiện
Aspetto
Phím tắt
Scorciatoie
Ý kiến
Suggerimenti
Thêm
Altro
Trang web
Sito Web
Chiều rộng bảng
Ampiezza della Tavola
Xếp theo số thứ tự
Ordina per numero
Xếp theo tên
Ordina per nome
Xếp theo kí hiệu
Ordina per simbolo
Tên
Nome
Ký hiệu
Simbolo
Số nguyên tử
Numero Atomico
Nguyên tử khối
Massa Atomica
Số khối
Numero di massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.