Ciemny
Sombre
Tło
Arrière-plan
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Utiliser la couleur d'accentuation de Windows
Materiały do wydruku
Imprimables
Pobierz
Téléchargement
Odkrycie
Découverte
p.n.e.
av. J.-C.
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Éléments: Le Tableau Périodique fournit des informations complètes et utiles sur les éléments chimiques tous au même endroit.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Cliquez sur un élément pour en savoir plus sur les propriétés, histoire, origine du nom, images, applications, risques et diagramme de coquille d’électron de chaque élément.
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Table visuellement d’agréable couleur codée
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Simple design fluide et avec beaucoup de détails
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Description détaillée pour chaque élément
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Afficher la liste de tous les éléments dans l’ordre alphabétique
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Diagramme de coquille d’électron et d’image pour chaque élément
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Comparer les propriétés des 2 éléments
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Rechercher les éléments avec leur symbole, numéro atomique ou le nom
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Informations détaillées sur les principaux isotopes
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Liens vers des sites informatifs pour complément d’étude
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Marche en mode hors ligne, la connexion internet n'est pas requise
Interaktywny układ okresowy
Tableau périodique interactif des éléments chimiques
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Propriétés, histoire, origine du nom, faits, applications, isotopes, configuration électronique, structure cristalline, dangers, etc.
Grupa
Groupe
Okres
Période
Blok
Bloc
Sklep
Boutique
Obraz
Image
Więcej obrazów
Plus d'images
Właściwości
Propriétés
Zastosowania
Applications
Historia
Histoire
Ogólne właściwości
Propriétés Générales
Właściwości fizyczne
Propriétés Physiques
Właściwości atomowe
Propriétés Atomiques
Główne zastosowania
Principales Utilisations
Linki zewnętrzne
Liens Externes
Wygląd
Apparence
Skróty
Raccourcis
Propozycje
Suggestions
Więcej
Plus
Wygląd
Style
Witryna internetowa
Site web
Szerokość tabeli
Largeur du Tableau
Sortuj według numeru
Trier par numéro
Sortuj według nazwy
Trier par nom
Sortuj według symbolu
Trier par symbole
Nazwa
Nom
Symbol
Symbole
Liczba atomowa
Numéro atomique
Masa atomowa
Masse atomique
Liczba masowa
Numéro de masse

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.