Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
From the Greek word "helios", the sun
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
From the Greek word "lithos", stone
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
From the Greek word "beryllos", beryl
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
From the Latin word "carbo", charcoal
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
From the Latin and French "fluere", flow or flux
Od greckiego słowa „neos”, nowy
From the Greek word "neos", new
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
From Magnesia, district in Thessaly
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
From the Latin word "alumen", alum
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
From the Latin word "silex", silicis, flint
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
From the Greek word "chloro", greenish yellow
Z greckiego „argos”, nieaktywny
From the Greek "argos", inactive
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
From the Latin word "calx", lime
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
From the Greek word "chroma", color

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.