Tmavý
Escuro
Pozadie
Papel de Parede
Použiť farbu môjho systému Windows
Usar a minha cor do Windows
Vytlačiteľné
Imprimíveis
Stiahnuť
Descarregar
Dátum objavenia
Descoberto
pred Kr.
a.C.
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Elementos: A Tabela Periódica fornece informação útil e compreensível acerca dos elementos químicos, tudo em um lugar.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Clique num elemento para saber mais sobre as propriedades, história, origem do nome, imagens, aplicações, perigos e o diagrama de concha de eletrão/elétron de cada elemento.
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Tabela codificada com cores visualmente agradáveis
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Design fluido e simples, com muitos detalhes
Detailný popis pre každý prvok
Descrição detalhada para cada elemento
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Veja a lista de todos os elementos por ordem alfabética
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Diagrama de concha de eletrão/elétron e imagem para cada elemento
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Compare as propriedades de 2 elementos
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Procure pelos elementos usando o seu símbolo, número atómico o nome
Detailné informácie hlavných izotopov
Informação detalhada na maioria dos isótopos
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Ligações para páginas web informativas para estudo aprofundado
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Funciona offline, sem conexão de internet necessária
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
Tabela periódica interativa de elementos químicos
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
Propriedades, história, origem do nome, factos, aplicações, isótopos, configurações eletrónicas, estrutura cristalina, risco e mais
Skupina
Grupo
Perióda
Período
Orbitál
Bloco
Obchod
Loja
Obrázok
Imagem
Viac obrázkov
Mais imagens
Vlastnosti
Propriedades
Aplikácie
Aplicações
História
História
Hlavné vlastnosti
Propriedades Gerais
Fyzikálne vlastnosti
Propriedades Físicas
Atómové vlastnosti
Propriedades Atómicas
Hlavné použitia
Aplicações Principais
Dôležité odkazy
Links importantes
Vzhľad
Aparência
Skratky
Atalhos
Návrhy
Sugestões
Viac
Mais
Štýl
Estilo
Webová lokalita
Site
Šírka tabuľky
Largura da tabela
Zoradiť podľa čísla
Classificar por número
Zoradiť podľa názvu
Classificar por nome
Zoradiť podľa symbolu
Classificar por símbolo
Názov
Nome
Značka
Símbolo
Protónové číslo
Número atómico
Atómová hmotnosť
Massa atómica relativa
Hmotnostné číslo
Número de massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.