От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
От гръцката дума "Helios", слънцето
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
От гръцката дума "lithos", камък
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
От гръцката дума "beryllos", берил
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
아랍어로 붕사를 뜻하는 'Buraq'과 페르시아어 'Burah'에서 유래되었다.
От латинската дума "carbo", дървени въглища
라틴어로 목탄을 뜻하는 'carbo'에서 유래되었다.
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
초석 뜻하는 라틴어 'nitrum'과 그리스어 'Nitron' 그리고 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.