มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
라틴어로 목탄을 뜻하는 'carbo'에서 유래되었다.
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
초석 뜻하는 라틴어 'nitrum'과 그리스어 'Nitron' 그리고 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
그리스어로 황록색을 뜻하는 'chloro'에서 유래되었다.
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
스칸디나비아의 여신 'Vanadis'(바나디스)의 이름을 따서 바나듐이라고 명명했다.
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
그리스어로 색을 뜻하는 'chroma'에서 유래되었다.
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
라틴어 'ferrum'에서 유래되었다.
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
스코틀랜드 지역의 이름 'Strontian'을 따서 스트론튬이라고 명명했다.
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
스웨덴의 복스홀름 근처에 있는 마을의 이름인 'Ytterby'(이테르비)를 따서 이트륨이라고 명명했다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.