Tối
Dunkel
Nền
Hintergrund
Sử dụng màu nền Windows
Benutze meine Windows-Farbauswahl
In ấn
Druckbare Inhalte
Tải xuống
Download
Đẵ được khám phá
Entdeckt
TCN
v.Chr.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Nhóm
Gruppe
Chu kỳ
Periode
Phân lớp
Block
Cửa hàng
Handel
Hình ảnh
Bild
Thêm nhiều ảnh
Weitere Bilder
Các tính chất
Eigenschaften
Ứng dụng
Anwendung
Lịch sử
Geschichte
Tính Chất Chung
Generelle Eigenschaften
Tính Chất Vật Lý
Physikalische Eigenschaften
Tính Chất Nguyên Tử
Atomeigenschaften
Tính Chất chính
Hauptanwendungen
Liên Kết Ngoài
Wichtige Links
Xuất hiện
Erscheinungsbild
Phím tắt
Tastenkürzel
Ý kiến
Vorschläge
Thêm
Mehr
Trang web
Website
Chiều rộng bảng
Tischbreite
Xếp theo số thứ tự
Nach Zahlen sortiert
Xếp theo tên
Nach Name sortiert
Xếp theo kí hiệu
Nach Elementsymbol sortiert
Tên
Name
Ký hiệu
Elementsymbol
Số nguyên tử
Ordnungszahl
Nguyên tử khối
Atommasse
Số khối
Massenzahl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.