از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Od grčke riječi "helios", Sunce
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Od grčke riječi "lithos", kamen
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Od grčke riječi "berylios", beril
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Od grčke riječi "neos", nov
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Od latinske riječi "alumen", stipsa
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Od latinske riječi "silex", kremen
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Od grčke riječi "argos", neaktivan
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Od latinske riječi "calx", vapno
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Od grčke riječi "chroma", boja
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
Od grčke riječi "Selene", Mjesec

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.