Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.