از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Dalle parole greche "hydro" (acqua) e "genes" (fatto)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Il nome deriva dal greco "elios" e significa sole
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Il nome deriva dal greco "lithos", pietra
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Dalla parola greca "beryllos", berillo
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Dalla parola araba "Buraq", in persiano "Burah"
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Il nome deriva dal latino "carbo", onis, carbone
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Il nome deriva dal francese "azote", che prende origine dal greco azotikos, non produttore di vita
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Dalla parola greca "oxys", acido, e "genes", formazione
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Il nome deriva dal latino "fluor", flusso, da cui il minerale fluorite era impiegato quale fondente
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Dalla parola greca "neos", nuovo
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Dalla parola inglese "soda"; Latino medioevale "sodanum": un rimedio per il mal di testa
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Il nome deriva da Magnesia, città dell'Asia Minore
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Il nome deriva alumen, allume, che veniva utilizzato come mordente nell'antica Roma
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Dalla parola latina "silex", silicio
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
Dal greco "phosphoros", fascio di luce; nome antico del pianeta Venere quando appare prima dell'alba
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Il nome deriva dal latino "sulphur"
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
Il nome deriva dal greco "chloros", giallo-verde
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Il nome deriva dal greco "argos", inerte
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
Il nome deriva dall'inglese "potash"
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Il nome deriva dal latino "calx", calce
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
Il nome deriva dal latino "Scandia", Scandinavia
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
Il nome deriva da Titani, uno dei sei figli di Urano e Gea
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Il nome deriva da Vanadis, appellativo dato alla dea della fertilità in scandinavia.
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Il nome deriva dal greco "chroma", colore
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
Il nome deriva dal latino "Magnésion", Magnesia
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
Il nome deriva dal latino "ferrum"
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
Il nome deriva dal greco "kóbalos", folletto
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
Il nome deriva dal tedesco "Kupfernickel", spiritello del rame
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
Dalla parola latina "cuprum", dall'isola di Cipro
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
Il nome deriva dal tedesco "Zinche", dentellatura
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
Il nome deriva dalla dicitura latina della Francia, Gallia
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
Il nome deriva da Germania
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
Il nome deriva dal latino "arsenicum" e dal greco "arsenikon", orpimento giallo
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
Il nome deriva dal latino "selene", luna

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.