Category
Danh mục
Colour
Màu sắc
Radioactive
Có tính phóng xạ
Crystal Structure
Cấu trúc tinh thể
Phase
Trạng thái vật chất
Density
Mật độ
Melting Point
Nhiệt độ nóng chảy
Boiling Point
Nhiệt độ sôi
Specific Heat Capacity
Nhiệt dung
Heat of Fusion
Nhiệt lượng nóng chảy
Heat of Vaporization
Nhiệt bay hơi
Atomic Radius
Bán kính nguyên tử
Covalent Radius
Bán kính cộng hoá trị
Van der Waals radius
Bán kính van der Waals
Electronegativity
Độ âm điện
Pauling scale
Thang Pauling
Ionization Potential
Năng lượng ion hóa
Atomic Volume
Nguyên tử khối
Thermal Conductivity
Độ dẫn nhiệt
Oxidation States
Trạng thái ôxy hóa
Temperature
Nhiệt độ
Celsius
Độ Celsius
Fahrenheit
Độ Fahrenheit
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Electrical Resistivity
Điện trở suất
Magnetic Ordering
Thứ tự từ tính
Magnetic Susceptibility
Độ cảm từ
Young's Modulus
Mô đun Young
Shear Modulus
Mô đun cắt
Bulk Modulus
Mô đun khối
Poisson Ratio
Hệ số Poisson
CAS Number
Số CAS
PubChem CID Number
Số CID của PubChem
Electron Configuration
Cấu hình electron
Electrons per shell
Số electron mỗi phân lớp
Isotopes
Số đồng vị
Stable Isotopes
Các đồng vị bền
Unstable Isotopes
Các đồng vị không bền
Tables
Bảng
Solubility Chart
Biểu đồ độ hòa tan
Soluble
Hòa tan
Slightly Soluble
Hơi tan
Insoluble
Không tan
Unavailable
Không sẵn có
Reacts with water
Phản ứng với nước

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.