Elementos: La Tabla Periódica
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Tabla Periódica
Bảng tuần hoàn
Inicio
Trang chủ
Comparar
So sánh
Ajustes
Cài đặt
Lista
Danh sách
Traducir
Dịch
Traducción
Dịch thuật
Acerca de
Giới thiệu
General
Chung
Versión
Phiên bản
Desarrollado por Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Créditos
Tín chỉ
Buscar
Tìm kiếm
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Idioma
Ngôn ngữ
Idiomas compatibles
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Lenguaje del sistema
Ngôn ngữ hệ thống
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Política de Privacidad
‎Chính sách bảo mật‎
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Resultados para
Kết quả cho
elemento
nguyêntố
elementos
cácnguyêntố
Calificar
Đánh giá
Contáctanos
Liên hệ với chúng tôi
Actualización
Nâng cấp
Actualiza para funciones extra
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Funciones
Tính năng
¿Te gusta esta app?
Thích ứng dụng?
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Enviar
Gửi
Enviar comentarios
Gửi phản hồi
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Eliminar toda la publicidad
Lọai bỏ quảng cáo
Establecer el fondo
Đặt hình nền
Ver información detallada sobre los isótopos
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Ver más imágenes de cada elemento
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Disponible con la actualización
* Khả dung với bản nâng cấp
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Cerrar
Đóng
Activado
Bật
Desactivado
Tắt
Créditos de imagen
Nguồn ảnh
Notas de la versión
Ghi chú về phiên bản
Tema
Chủ đề
Claro
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.