Elements: The Periodic Table
Elementoj: La Perioda Tabelo
Periodic Table
Perioda tabelo
Home
Hejmo
Compare
Kompari
Settings
Agordoj
List
Listo
Translate
Traduki
Translation
Traduko
About
Pri
General
Generalo
Version
Versio
Developed by Naveen CS
Disvolvata de Naveen CS
Credits
Kreditoj
Search
Serĉi
Help translate this app to your language
Helpi traduki ĉi tiun aplikaĵon al via lingvo
Language
Lingvo
Supported Languages
Subtenataj Lingvoj
System Language
Sistema Lingvo
Please restart the app to switch language
Bonvoli rekomenci la aplikaĵon por ŝanĝi lingvon
Privacy Policy
Privateca Politiko
This app does not collect or store any user data
Ĉi tiu aplikaĵo ne kolektas aŭ stokas ajnajn uzantajn datumojn
No elements match your search
Neniuj elementoj kongruas kun via serĉo
Results for
Rezultoj por
element
elemento
elements
elementoj
Rate
Tasi
Contact us
Kontakti nin
Upgrade
Ĝisdatigi
Upgrade for extra features
Ĝisdatigi por ekstraj funkcioj
Features
Trajtoj
Enjoying the app?
Ĝuas la aplikaĵon?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Ni ŝatus, ke vi taksu nian aplikaĵon 5 stelojn en la Vendejo
Send
Sendi
Send Feedback
Sendi Rimarkojn
Please purchase the upgrade to get the below features
Bonvolu aĉeti la ĝisdatigon por akiri la subajn funkciojn
Remove all ads
Forigi ĉiujn anoncojn
Set the background
Agordi la fonon
View detailed information on isotopes
Vidi detalajn informojn pri izotopoj
View more images for each element
Vidi pli da bildoj por ĉiu elemento
Customize the appearance of the periodic table
Agordi la aspekton de la perioda tabelo
Modify the shortcut keys for the page navigation
Modifi la ŝparklavojn por la paĝa navigado
* Available with the upgrade
* Havebla kun la ĝisdatigo
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Rakonti al ni pri via sperto aŭ sugesti kiel ni povas plibonigi ĝin
Close
Fermi
On
Ŝaltita
Off
Malŝaltita
Image Credits
Bildaj kreditoj
Version Notes
Notoj de Versio
Theme
Temo
Light
Hela

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.