Dark
Tối
Background
Nền
Use my Windows accent colour
Sử dụng màu nền Windows
Printables
In ấn
Download
Tải xuống
Discovered
Đẵ được khám phá
BC
TCN
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Visually pleasing colour coded table
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Simple fluid design and has lots of details
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Detailed description for each element
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
View the list of all elements in the alphabetical order
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Electron shell diagram and image for each element
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Compare the properties of 2 elements
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Detailed information on major isotopes
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Links to informative websites for further study
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Works offline, no internet connection required
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Interactive periodic table of the chemical elements
Bảng tuần hoàn tương tác của các nguyên tố hóa học
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Thuộc tính, lịch sử, nguồn gốc tên, sự kiện, ứng dụng, đồng vị, cấu hình điện tử, cấu trúc tinh thể, mối nguy hiểm và hơn thế nữa
Group
Nhóm
Period
Chu kỳ
Block
Phân lớp
Store
Cửa hàng
Image
Hình ảnh
More Images
Thêm nhiều ảnh
Properties
Các tính chất
Applications
Ứng dụng
History
Lịch sử
General Properties
Tính Chất Chung
Physical Properties
Tính Chất Vật Lý
Atomic Properties
Tính Chất Nguyên Tử
Main Applications
Tính Chất chính
Important Links
Liên Kết Ngoài
Appearance
Xuất hiện
Shortcuts
Phím tắt
Suggestions
Ý kiến
More
Thêm
Style
Phong cách
Website
Trang web
Table Width
Chiều rộng bảng
Sort by number
Xếp theo số thứ tự
Sort by name
Xếp theo tên
Sort by symbol
Xếp theo kí hiệu
Name
Tên
Symbol
Ký hiệu
Atomic Number
Số nguyên tử
Atomic Weight
Nguyên tử khối
Mass Number
Số khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.