Elements: The Periodic Table
Елементи: Периодниот Систем
Periodic Table
Периоден Систем
Home
Дома
Compare
Спореди
Settings
Поставки
List
Лист
Translate
Преведи
Translation
Преведување
About
За
General
Генерално
Version
Верзија
Developed by Naveen CS
Направено од Naveen CS
Credits
Кредити
Search
Побарај
Help translate this app to your language
Помогни да ја преведеш оваа апликација во твојот јазик
Language
Јазик
Supported Languages
Подржени јазици
System Language
Јазик на системот
Please restart the app to switch language
Ви се молиме рестартирајте ја апликацијата за да го сменете јазикот
Privacy Policy
Политиси за приватност
This app does not collect or store any user data
Оваа апликација не збира и зачувува дата на корисникот
No elements match your search
Никој елемент не се совпаѓа со вашето пребаруванје
Results for
Резултати за
element
Елемент
elements
Елементи
Rate
Дај мислење
Contact us
Контактирај не
Upgrade
Подобри
Upgrade for extra features
Подобри за повеке функции
Features
Карактеристики
Enjoying the app?
Дали ви се допаѓа апликацијата
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Ние би сакале да ја оцените нашата апликација со 5 ѕвезди
Send
Испрати
Send Feedback
Испратете повратни информации
Please purchase the upgrade to get the below features
Ви се молиме купите подобрување за да ги добиете наведените функции
Remove all ads
Отстрани реклами
Set the background
Постави позадина
View detailed information on isotopes
Погледете детални информации за изотопи
View more images for each element
Погледни повеќе слики за секој елемент
Customize the appearance of the periodic table
Подесирај го изгледот на периодниот систем
Modify the shortcut keys for the page navigation
Подеси ги кратенките за навигација
* Available with the upgrade
* Можно со подобрување
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Кажете ни за вашето искуство и кажете ни како да подобриме
Close
Затвори
On
Оклучено
Off
Исклучено
Image Credits
Кредити на слика
Version Notes
Дескрипција на верзија
Theme
Тема
Light
Светло

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.