Elements: The Periodic Table
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Periodic Table
Bảng tuần hoàn
Home
Trang chủ
Compare
So sánh
Settings
Cài đặt
List
Danh sách
Translate
Dịch
Translation
Dịch thuật
About
Giới thiệu
General
Chung
Version
Phiên bản
Developed by Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Credits
Tín chỉ
Search
Tìm kiếm
Help translate this app to your language
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Language
Ngôn ngữ
Supported Languages
Ngôn ngữ được hỗ trợ
System Language
Ngôn ngữ hệ thống
Please restart the app to switch language
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Privacy Policy
‎Chính sách bảo mật‎
This app does not collect or store any user data
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
No elements match your search
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Results for
Kết quả cho
element
nguyêntố
elements
cácnguyêntố
Rate
Đánh giá
Contact us
Liên hệ với chúng tôi
Upgrade
Nâng cấp
Upgrade for extra features
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Features
Tính năng
Enjoying the app?
Thích ứng dụng?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Send
Gửi
Send Feedback
Gửi phản hồi
Please purchase the upgrade to get the below features
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Remove all ads
Lọai bỏ quảng cáo
Set the background
Đặt hình nền
View detailed information on isotopes
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
View more images for each element
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Customize the appearance of the periodic table
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Modify the shortcut keys for the page navigation
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Available with the upgrade
* Khả dung với bản nâng cấp
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Close
Đóng
On
Bật
Off
Tắt
Image Credits
Nguồn ảnh
Version Notes
Ghi chú về phiên bản
Theme
Chủ đề
Light
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.