Elements: The Periodic Table
Елементи: Периодни Систем
Periodic Table
Периодни Систем Елемената
Home
Почетна
Compare
Упореди
Settings
Подешавања
List
Листа
Translate
Преведи
Translation
Превођење
About
О програму
General
Главно
Version
Верзија
Developed by Naveen CS
Аутор: Naveen CS
Credits
Захвалности
Search
Претражи
Help translate this app to your language
Помозите у превођењу апликације на Ваш језик
Language
Језик
Supported Languages
Подржани језици
System Language
Системски језик
Please restart the app to switch language
Молимо покрените поново апликацију за промену језика
Privacy Policy
Политика приватности
This app does not collect or store any user data
Ова апликација не прикупља или складишти Ваше податке
No elements match your search
Нема елемената који се поклапају са вашом претрагом
Results for
Резултати за
element
елемент
elements
елементи
Rate
Оцените
Contact us
Контактирајте нас
Upgrade
Унапреди
Upgrade for extra features
Унапредите за више функција
Features
Функције
Enjoying the app?
Уживате у апликацији?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Волели бисмо да оцените апликацију са 5 звездица
Send
Пошаљи
Send Feedback
Пошаљите повратне информације
Please purchase the upgrade to get the below features
Молимо купите унапређену верзију да бисте могли да
Remove all ads
Уклоните све рекламе
Set the background
Подесите позадину
View detailed information on isotopes
Погледате детаљне информације о изотопима
View more images for each element
Погледате више слика за сваки елемент
Customize the appearance of the periodic table
Подесите изглед периодног система
Modify the shortcut keys for the page navigation
Подешавање тастера за навигацију
* Available with the upgrade
* Доступно уз надоградњу
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Опишите нам своје искуство или предложите како апликацију можемо учинити још бољом
Close
Затвори
On
Укључено
Off
Искључено
Image Credits
Захвалности за слике
Version Notes
Информације о верзији
Theme
Теме
Light
Светло

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.