Éléments: Le Tableau Périodique
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Tableau Périodique
Bảng tuần hoàn
Accueil
Trang chủ
Comparer
So sánh
Paramètres
Cài đặt
Liste
Danh sách
Traduire
Dịch
Traduction
Dịch thuật
A propos
Giới thiệu
Général
Chung
Version
Phiên bản
Développé par Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Crédits
Tín chỉ
Recherche
Tìm kiếm
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Langue
Ngôn ngữ
Langues prises en charge
Ngôn ngữ được hỗ trợ
La langue du système
Ngôn ngữ hệ thống
Recommencez l'application pour changer la langue
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Politique de confidentialité
‎Chính sách bảo mật‎
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Aucun élément ne correspond à votre recherche
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Résultats pour
Kết quả cho
élément
nguyêntố
éléments
cácnguyêntố
Taux
Đánh giá
Nous contacter
Liên hệ với chúng tôi
Mise à jour
Nâng cấp
Mise à jour fonctions amélioré
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Fonctionnalités
Tính năng
Vous aimez cette application?
Thích ứng dụng?
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Envoyer
Gửi
Envoyer des commentaires
Gửi phản hồi
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Supprimer toutes les publicités
Lọai bỏ quảng cáo
Définir l'arrière-plan
Đặt hình nền
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Afficher plus d'images sur chaque élément
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Modifier les raccourcis de la page de navigation
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Disponible avec la mise à jour
* Khả dung với bản nâng cấp
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Fermer
Đóng
Actif
Bật
Inactif
Tắt
Crédits d'image
Nguồn ảnh
Notes de version
Ghi chú về phiên bản
Thème
Chủ đề
Clair
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.