Elements: La Tavola Periodica
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Tavola Periodica
Bảng tuần hoàn
Home
Trang chủ
Confronta
So sánh
Impostazioni
Cài đặt
Elenco
Danh sách
Traduci
Dịch
Traduzione
Dịch thuật
Informazioni
Giới thiệu
Generale
Chung
Versione
Phiên bản
Sviluppato da Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Crediti
Tín chỉ
Cerca
Tìm kiếm
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Lingua
Ngôn ngữ
Lingue supportate
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Lingua del sistema
Ngôn ngữ hệ thống
Riapri l'app per cambiare la lingua
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Informativa sulla privacy
‎Chính sách bảo mật‎
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Risultati per
Kết quả cho
elemento
nguyêntố
elementi
cácnguyêntố
Vota
Đánh giá
Contattaci
Liên hệ với chúng tôi
Aggiorna
Nâng cấp
Aggiorna per funzioni extra
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Funzionalità
Tính năng
Ti piace la nostra app?
Thích ứng dụng?
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Invia
Gửi
Invia commenti
Gửi phản hồi
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Rimuovi tutte le pubblicità
Lọai bỏ quảng cáo
Inserisci lo sfondo
Đặt hình nền
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Visualizza più immagini per ogni elemento
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Disponibile con l'aggiornamento
* Khả dung với bản nâng cấp
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chiudi
Đóng
Attivato
Bật
Disattivato
Tắt
Crediti dell'immagine
Nguồn ảnh
Note sulla versione
Ghi chú về phiên bản
Tema
Chủ đề
Chiaro
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.