Elementos: A Tabela Periódica
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Tabela Periódica
Bảng tuần hoàn
Início
Trang chủ
Comparar
So sánh
Configurações
Cài đặt
Lista
Danh sách
Traduzir
Dịch
Tradução
Dịch thuật
Sobre
Giới thiệu
Geral
Chung
Versão
Phiên bản
Desenvolvido por Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Créditos
Tín chỉ
Pesquisar
Tìm kiếm
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Língua
Ngôn ngữ
Idiomas suportados
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Linguagem do sistema
Ngôn ngữ hệ thống
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Política de Privacidade
‎Chính sách bảo mật‎
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Resultados para
Kết quả cho
elemento
nguyêntố
elementos
cácnguyêntố
Avaliar
Đánh giá
Contate-nos
Liên hệ với chúng tôi
Upgrade
Nâng cấp
Upgrade para recursos extras
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Recursos
Tính năng
Aproveitando o app?
Thích ứng dụng?
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Enviar
Gửi
Enviar comentário
Gửi phản hồi
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Remover todos os anúncios
Lọai bỏ quảng cáo
Definir o papel de parede
Đặt hình nền
Ver informação detalhada em isótopos
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Ver mais imagens para cada elemento
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Personalizar aparência da tabela periódica
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Modificar os atalhos para a navegação da página
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Disponível no upgrade
* Khả dung với bản nâng cấp
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Fechar
Đóng
Ligado
Bật
Desligado
Tắt
Créditos de Imagem
Nguồn ảnh
Notas de versão
Ghi chú về phiên bản
Tema
Chủ đề
Claro
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.