Elements: The Periodic Table
Елементите: Периодичната таблица
Periodic Table
Периодична таблица
Home
Начало
Compare
Сравнение
Settings
Настройки
List
Лист
Translate
Преведи
Translation
Превод
About
Относно
General
Основно
Version
Версия
Developed by Naveen CS
Разработено от Naveen CS
Credits
Кредити
Search
Търсене
Help translate this app to your language
Помогни да преведеш това приложение на твоя език
Language
Език
Supported Languages
Поддържан език
System Language
Системен език
Please restart the app to switch language
Моля, рестартирай приложението, за да смениш езика
Privacy Policy
Декларация за поверителност
This app does not collect or store any user data
Това приложение не събира и не продава никаква информация
No elements match your search
Няма резултати, отговарящи на вашето търсене
Results for
Резултати за
element
елемент
elements
елементи
Rate
Оценка
Contact us
Контакти
Upgrade
Ъпгрейд
Upgrade for extra features
Ъпгрейд за допълнителни функции
Features
Функции
Enjoying the app?
Хареса ли ти приложението?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Ще ни хареса да оцениш приложението с 5 звезди в магазина
Send
Изпращане
Send Feedback
Изпращане на отзиви
Please purchase the upgrade to get the below features
Моля, купете ъпгрейда, за да получите функциите по долу
Remove all ads
Премахни всички реклами
Set the background
Настрой задния план
View detailed information on isotopes
Виж детайлна информация за изотопите
View more images for each element
Виж повече снимки за всеки елемент
Customize the appearance of the periodic table
Промени вида на периодичната таблица
Modify the shortcut keys for the page navigation
Промени бутоните за бърза навигация на страницата
* Available with the upgrade
* Достъпно с ъпгрейда
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Кажи ни за твоето преживяване или ни подскажи как да го направим по-добро
Close
Затвори
On
Включено
Off
Изключено
Image Credits
Кредити за снимката
Version Notes
Бележки за версията
Theme
Тема
Light
Светлина

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.