From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
From the Greek word "helios", the sun
Z řeckého slova "helios", slunce
From the Greek word "lithos", stone
Z řeckého slova "lithos", kámen
From the Greek word "beryllos", beryl
Z řeckého slova "beryllos", beryl
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
From the Latin word "carbo", charcoal
Z latinského slova "carbo", uhlík
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
From the Latin and French "fluere", flow or flux
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
From the Greek word "neos", new
Z řeckého slova "neos", nový
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
From Magnesia, district in Thessaly
Z Magnesia, okres v Thessaly
From the Latin word "alumen", alum
Z latinského slova "alumen", kamenec
From the Latin word "silex", silicis, flint
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Označováno v Genesis jako brimstone
From the Greek word "chloro", greenish yellow
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
From the Greek "argos", inactive
Z řeckého slova "argos", neaktivní
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
From the Latin word "calx", lime
Z latinského "calx", limetka
From the Latin word "Scandia", Scandinavia
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
From the Latin "titans", the first sons of the Earth, Greek mythology
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
Po skandinávské bohyni, Vanadis
From the Greek word "chroma", color
Z řeckého slova "chroma", barva
From the Latin word "magnes", magnet, from magnetic properties of pyrolusite
Z latinského "magnes", magnet, kvůli magnetickým vlastnostem pyrolusitu
From the Latin word "ferrum"
Z latinského slova "ferrum"
From the German word "Kobald", goblin or evil spirit; also from the Greek "cobalos", mine
No translations found
From the German word "Nickel" (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
No translations found
From the Latin word "cuprum", from the island of Cyprus
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
From the German word "Zink", of obscure origin
Z německého slova "Zink", neznámého původu
From the Latin word "Gallia", France; also from Latin, "gallus", a translation of Lecoq, a cock
No translations found
From the Latin word "Germania", Germany
No translations found
From the Latin word "arsenicum", Greek "arsenikon"
No translations found
From the Greek word "Selene", moon
No translations found
From the Greek word "bromos", stench
No translations found
From the Greek word "kryptos", hidden
Z řeckého slova "kryptos", skrytý
From the Latin word "rubidus", deepest red
No translations found
Named after Strontian, a town in Scotland
Pojmenováno podle Strontian, města ve Skotsku.
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Pojmenováno podle Ytterby, vesnice ve Švédsku nedaleko Vauxholmu.
From the Persian "zargun", gold like
No translations found
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
No translations found
From the Greek word "molybdo", lead
No translations found
From the Greek word "technetos", artificial
No translations found
From the Latin word "Ruthenia", Russia
Z Latinského slova "Ruthenia", Rusko.
From the Greek word "rhodon", rose
No translations found
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
No translations found
The Latin word for silver is "argentum"
No translations found
From the Latin word "cadmia", Greek "kadmeia" - the ancient name for calamine, zinc carbonate
No translations found
From the brilliant indigo line in its spectrum
No translations found
The Latin word for tin is stannum
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.