Oscur
Dark
Fons
Background
Utilitzar el meu accent de color de Windows
Use my Windows accent color
Descobert
Discovered
aC
BC
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Taula visualment color agradable codificat
Visually pleasing color coded table
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
Simple fluid design and has lots of details
Descripció detallada per cada element
Detailed description for each element
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
View the list of all elements in the alphabetical order
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Electron shell diagram and image for each element
Compara les propietats de dos elements
Compare the properties of 2 elements
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Informació detallada sobre isòtops importants
Detailed information on major isotopes
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Links to informative websites for further study
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
Works offline, no internet connection required
Grup
Group
Període
Period
Bloc
Block
Imatge
Image
Més imatges
More Images
Propietats
Properties
Aplicacions
Applications
Història
History
Propietats Generals
General Properties
Propietats Físiques
Physical Properties
Propietats Atòmiques
Atomic Properties
Aplicacions principals
Main Applications
Enllaços Externs
Important Links
Aparença
Appearance
Dreceres
Shortcuts
Més
More
Lloc web
Website
Amplada de la taula
Table Width
Ordena per nombre
Sort by number
Ordena per nom
Sort by name
Ordena per símbol
Sort by symbol
Nom
Name
Símbol
Symbol
Nombre atòmic
Atomic Number
Massa atòmica
Atomic Weight

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.